Будівництво є однією з найважливіших галузей національного господарства, мультиплікативний вплив якої знаходить послідовне відображення в динаміці соціально-економічного розвитку держави.

Будівництво та пов’язане з ним проектування різноманітних господарських об’єктів відіграють дуже велику роль у розвитку держав і цивілізацій, бо зорієтовані на завтрашній день і визначають майбутній стан відповідних галузей господарства.


Нормативна база забезпечує дотримання вимог надійності та безпеки будівельних об'єктів та регламентацію проведення перевірок відповідності продукції цим вимогам. При цьому нормативна база формується як на основі узагальнення практичного досвіду проектування та будівництва, так і результатів науково-технічних досліджень та розробок.

 

Нормативні документи України в галузі будівництва поділяються на такі види:

- державні стандарти (ДСТУ);

- державні будівельні норми (ДБН);

- відомчі будівельні норми (ВБН);

- регіональні будівельні норми (РБН);

- технічні умови (ТУ).


- ДСТУ встановлюють організаційно-методичні та загально-технічні вимоги до об’єкту будівництва і промислової продукції будівельного призначення, вони забезпечують їх розробку, виробництво (виготовлення) та експлуатацію (використання) ДСТ затверджуються Мінбудархітектури України.


- ДБН України розробляються на продукцію, процеси та послуги в галузі містобудування (вишукування, проектування, територіальна діяльність, зведення, реконструкція і реставрація об’єктів будівництва, планування і забудова населених пунктів і територій), а також в галузі організації, технології, управління і економіки будівництва. ДБН затверджуються Мінбудархітектури України.


-  ВБН України розробляються при відсутності ДБН або за необхідності встановлення вимог, що перевищують (доповнюють) вимоги ДБН, з урахуванням специфіки діяльності організацій та підприємств цього відомства і затверджуються даним відомством.


-  РБН України містять регіональні правила забудови населених пунктів і територій, розробляються і затверджуються згідно з порядком, що встановлений Законом України “Про основи містобудування”.


-   ТУ встановлюють вимоги до конкретних видів промислової продукції будівельного призначення, її виготовлення, упакування, маркування, приймання, контролю та випробувань, транспортування і зберігання. ТУ затверджуються зацікавленими організаціями.

 

Як нормативні документи України в галузі будівництва, у відповідності з ДБН, застосовуються документи колишніх СРСР та УРСР до їх заміни чи скасування, а також міжнародні, регіональні і національні стандарти, норми та правила інших держав, які входять у “Перелік нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України”.

До числа таких діючих документів відноситься система будівельних норм і правил (СНіП). В СНіПах наводяться критерії призначення класу капітальності споруд, вимоги до проектів, споруд, матеріалів, способів виконання робіт, конструктивні вимоги та основні положення проектування різноманітних споруд, методи розрахунків, способи знаходження діючих навантажень, розрахункові коефіцієнти, нормативний опір матеріалів і т.п.

Крім СНіПів різні міністерства, відомства, наукові і проектні установи розробляють і видають такі нормативні документи як норми і технічні умови (НіТУ), будівельні норми (БН), технічні умови (ТУ), посібники, інструкції, рекомендації, правила і т.п. Такі документи обов’язкові для всіх підрозділів відомства, що їх розробляло, але можуть використовуватися і іншими організаціями.

До числа діючих нормативних документів відносяться також стандарти Системи проектної документації для будівництва (СПДБ), стандарти Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) та інші документи.